Het doel van de training wordt tijdens intake concreter gemaakt. Een aanpak kan de volgende zijn: De gewenste situatie, het doel, wordt tijdens de training SMART geformuleerd (specific, measurable, achievable, realistic, time/ towards).  Gekeken wordt of het team volledig achter het bereiken van het doel staat. En dit is belangrijk om het doel daadwerkelijk te halen!
De  huidige situatie kan in kaart gebracht. Hulpmiddelen, maar ook hindernissen worden besproken. En tenslotte wordt een stappenplan gemaakt, gerelateerd aan een tijdspad.
Het team wordt deze dag gecoached en begeleid om consensus te bereiken met betrekking tot de gekozen aanpak. Tevens wordt gebruik gemaakt van elkaars capaciteiten.